„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

ministerstwo
flaga i godło Polski

Informacja o programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

Adresatami Programu są:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

A. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

B. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

C. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wsparciu uczestnika w:

·czynnościach samoobsługowych,

·prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz wypełnianiu ról w rodzinie,

·przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,

·podejmowaniu aktywności życiowej oraz komunikowaniu się z otoczeniem.

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługi asystencji osobistej.

Zakwalifikowanie do Programu a także zakres godzinowy przypadający na 1 Uczestnika  uzależniony będzie od kolejności zgłoszeń oraz od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności, zgodnie z założeniami Programu, a także przyznanymi środkami finansowymi.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:

· posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub

· posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym; lub

· wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Usług asystencji nie mogą wykonywać:

· członkowie rodziny tzn. wstępni, zstępni, małżonek, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa, macocha, ojczym oraz inne osoby pozostające we wspólnym pożyciu a także pozostające w stosunku przysposobienia z uczestnikiem,

· opiekunowie prawni,

· osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem.

Wysokość środków otrzymanych przez Gminę Goleszów z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 wynosi 206.850,00 zł

Osoby zainteresowane mogą uzyskać więcej informacji osobiście w siedzibie CUS przy ul. Cieszyńskiej 29 lub telefonicznie pod nr telefonu 33 479 0517 wewn. 28