Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej www.cusgoleszow.pl

Centrum Usług Społecznych w Goleszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.cusgoleszow.pl

Deklaracja dostępności wykonana została na podst.art.12 pkt.7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.u.poz. 848) dalej zwaną „ustawą o dostępności cyfrowej” zgodnie z wytycznymi WCAG.

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 20.10.2022

Data ostatniej dużej aktualizacji: 20.10.2022

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami:

 • HTML
 • WCAG 2.0 (poziom AA)

Kompatybilność

Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takich jak NVDA, ZoomTeks.

Obsługa serwisu możliwa jest przy pomocy myszy oraz przy pomocy klawiatury.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki,

 • pogrubienie liter jako wyróżnienie ważnych treści

 • zmiana kontrastu

Nawigacja klawiaturą

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona nie zawiera formularzy i odtwarzaczy multimediów, mechanizmu otwierającego okna, które otwiera się bez udziału użytkownika, elementów animowanych, szybko ruszających się lub migających. Na stronie nie uruchamia się automatycznie żaden dźwięk.

Zawartość strony jest ta sama bez względu czy ekran znajduje się w poziomie czy w pionie.

Po powiększeniu strony do 200% widoczne są wszystkie informacje zawarte na stronie, obrazy utrzymują ostrość.

Każda podstrona ma właściwie przygotowany, tytuł informujący o jej zawartości.

W treści linku lub bezpośrednio obok niego są informacje o formacie.

Na stronie są poprawnie umieszczone nagłówki, które opisują tytułują zawartość danej strony, nagłówki oddają logiczną strukturę strony. Używana czcionka jest bezszeryfowa czyli lepiej rozpoznawalna dla osób niedowidzących.

Ustawienie odstępów pomiędzy liniami, akapitami, znakami i wyrazami w treści strony nie powoduje utraty czytelności, nie ma słów rozstrzelonych spacjami. Brakuje oddzielnej deklaracji języka dla treści obcojęzycznych. Kontrast tekstu do tła spełnia minimalne wymagania.

Poruszając się po serwisie można używać skrótów klawiaturowych danej przeglądarki.

Program powiększający funkcjonuje prawidłowo obrazy są wyraźne, nie zniekształcone.

Znajdujące się na stronie dokumenty są dostępne cyfrowo lub mają one dostępną cyfrowo alternatywę.

Na stronie internetowej nie ma tłumaczenia treści na język migowy.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024- 03-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja sporządzona jest na podstawie samobadania.

Dodatkowo audytu dostępności strony przeprowadził użytkownik z dysfunkcją wzroku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Justyna Żerdka, adres poczty elektronicznej cus@cusgoleszow.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 33 4790554 wew,28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zgłaszającej żądanie,

 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),

 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 

 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Pani / Pana najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na zgłoszenie CUS odpowie najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie zbyt krótki poinformujemy Panią / Pana o tym. W tej informacji zostanie podany nowy termin, do którego zostaną poprawione zgłoszone błędy lub zostanie przygotowana informacja w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli działania CUS nie będą zadowalające, może Pani / Pan zgłosić skargę do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jeżeli nadal Pani / Pan będzie mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową można zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna (H2)

Do siedziby Centrum Usług Społecznych w Goleszowie przy ul. Cieszyńskiej 29

prowadzi 1 wejście główne. Wyjście ewakuacyjne znajduje się na końcu korytarza usytuowanego centralnie, po lewej stronie od wejścia głównego. Budynek składa się z trzech kondygnacji. Siedziba CUS zajmuje pierwsze piętro budynku. Na reszcie kondygnacji usytuowane są lokale mieszkalne. Wzdłuż schodów oraz podjazdu zamontowane są poręcze, które pomagają osobom z trudnościami w poruszaniu się pokonać schody.

Biuro podawcze znajduje się naprzeciwko wejścia głównego. Po prawej stronie od wejścia znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych. Aby z niej skorzystać należy poinformować pracownika, który pomoże w jej uruchomieniu .

Na piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą dostać się do każdego biura.

W budynku CUS, tuż przy biurze podawczym znajduje się tablica informująca o rozmieszczeniu poszczególnych biur, czytelna o prostym kroju czcionki. Nie ma napisów w alfabecie Braile`a ani oznaczeń kontrastowych.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Centrum Usług Społecznych nie zainstalowano pętli indukcyjnej.

Osoba, która chce skorzystać z usług tłumacza języka migowego powinna zgłosić ten fakt co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w CUS.

Zgłoszenie może odbywać się:

 • osobiście w siedzibie CUS

 • pisemnie na adres: Centrum Usług Społecznych, ul. Cieszyńska 29

 • telefonicznie na nr tel. 33 479 05 54,

 • poprzez środki komunikacji elektronicznej, tj: ePuap: /2absj961qi/SkrytkaESP

Osoba uprawniona otrzyma potwierdzenie zgłoszenia wraz z datą i godziną możliwej pomocy tłumacza języka migowego.