DODATEK ELEKTRYCZNY

logo centrum usług społecznych trzy sześciokąty nakładające się na siebie

Dodatek elektryczny

Uprzejmie informuję, że wypłatą dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych będzie zajmować się Centrum Usług Społecznych w Goleszowie.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy:

-główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r.
lub
-główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) po dniu 11 sierpnia 2022 r. po raz pierwszy.

Dodatek elektryczny przysługuje:

- w wysokości 1 000,00 zł, w przypadku zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r. w tym samym miejscu zamieszkania poniżej 5 MWh,
- w wysokości 1 500,00 zł w przypadku zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w  2021 r. w tym samym miejscu zamieszkania powyżej 5 MWh.

Dodatek elektryczny nie przysługuje w przypadku gospodarstwa domowego:

-w którym wykorzystywana jest energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji,
-objętego pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
-objętego pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, i w terminie do dnia 1 lutego 2023 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu przez wnioskodawcę a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ustali zamieszkanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych prawo dod dodatku elektrycznego ustala się w drodze decyzji.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, gdzie źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną można składać:
1.  w formie elektronicznej na adres ePUAP: 2absj961qi *
2.  w formie papierowej:
•   w siedzibie CUS przy ul. Cieszyńskiej 29 (biuro podawcze), w godzinach funkcjonowania CUS.

Wnioski o dodatek elektryczny można składać w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.

Do wniosku o dodatek elektryczny trzeba dołączyć zaświadczenie określające ilość zużycia energii elektrycznej za 2021 r. Zaświadczenie wydaje dostawca energii elektrycznej

Wnioski złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

CUS wypłaci zasiłek elektryczny do 31 marca 2023 r. Środki finansowe na ten cel pochodzić będą z budżetu państwa.

Podstawa prawna:
ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U.z 2022 poz. 2127)

(*) Wniosek składany za pośrednictwem platformy ePUAP stanowiący załącznik do formularza pisma ogólnego, podpisanego podpisem zaufanym, należy odrębnie podpisać podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Dostępne są różne metody podpisywania dokumentów elektronicznych. Najczęściej stosowaną, bezpłatną metodą jest podpisanie dokumentu elektronicznego podpisem zaufanym, którą można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany.