Przydatne informacje i linki

Głównym założeniem systemowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny jest praca z całą rodziną w oparciu o interdyscyplinarność instytucji oraz służb publicznych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów wspierających rodzinę.

Jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej realizują zadania we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Wspomniane zadania realizowane są celem wsparcia funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny i odbywają się przede wszystkim poprzez:

- systematyczną współpracę z asystentem rodziny

- konsultacje i poradnictwo specjalistyczne`

- usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością, w tym usługi specjalistyczne,

- pomoc prawną, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,

- pomoc psychologiczna -warsztaty dla rodziców

PIECZA ZASTĘPCZA

W sytuacji szeroko rozumianej dysfunkcji występującej w rodzinie, gdy rodzice zostają trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub te prawa zostają im ograniczone, sąd postanawia ustanowić nad dzieckiem pieczę zastępczą, poprzez umieszczenie go poza rodziną biologiczną.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo wychowawczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi wydatki w wysokości:

10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej

30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej

50% w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Asystentem rodziny w Centrum Usług Społecznych jest Pani Kinga Sztuchlik, tel. 33 479 05 54 wew. 19

Przydatne linki:

  1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/
  2. Asystentura Rodziny http://asystentrodziny.info/strona-glowna/
  3. Rzecznik Praw Dziecka http://brpd.gov.pl
  4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Aktualności :Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie (ox.pl)