STRUKTURA

Centrum Usług Społecznych w Goleszowie (CUS), jest jednostką organizacyjną Gminy Goleszów, działającą w formie jednostki budżetowej.
W ramach struktury organizacyjnej CUS wyodrębnia się:

1) Stanowisko Dyrektora CUS,

2) Zespół ds. organizowania usług społecznych, w tym:

a) Stanowisko organizatora usług społecznych,

b) Stanowiska koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych;

3) Stanowisko organizatora społeczności lokalnej;

4) Zespół ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:

a) Stanowisko organizatora pomocy społecznej,

b) Stanowiska specjalistów z zakresu pracy socjalnej, pracy z rodziną oraz innych specjalistów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym w zakresie integracji społecznej;

5) Zespół do spraw wspierania rodziny;

6) Zespół do spraw obsługi świadczeń;

7) Zespół do spraw finansowo-administracyjnych, w tym stanowisko Głównego Księgowego.