ZADANIA

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Gminy Goleszów został powołany Zarządzeniem wójta gminy Goleszów nr 0050.176.2023 z dnia 20 września 2023 roku.

Zespół działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej
  2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 roku w sprawie procedury "Niebeskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"
  3. Uchwały rady gminy Goleszów  nr 0007.59.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej
  4. Uchwały rady gminy Goleszów nr 0007.85.2023 z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Goleszów na lata 2024 - 2026.

Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zgodnie z ustawą zapewnia CUS.

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej mieści się w Centrum Usług Społecznych w Goleszowie, ul. Cieszyńska 29.

Kontakt telefoniczny  33 4790517 wewnętrzny 12

poniedziałek, wtorek, czwartek 7.00 - 15.00

środa 7.00 - 17.00

piątek 7.00 - 13.00

ZADANIA ZESPOŁU

Zgodnie z art. 9b. ust 1 i 2 Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3–5, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

2) inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

3) inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

4) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;

5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

6) powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

7) monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;

8) przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3, oraz dokumentacji, o której mowa w art. 9c ust. 5a;

9) kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;

10) składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń.