POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach realizowanych poza szkołą lub ośrodkiem, w zakresie:
a) nauki języków obcych,
b) kursów językowych,
c) wyjazdów do teatru, muzeum itp.,organizowanych przez szkołę,
d) wycieczek szkolnych,
e) zajęć logopedycznych,
f) zajęć informatyczno-komputerowych,
g) zajęć plastycznych, muzycznych,
h) kursów przygotowawczych do egzaminów lub sprawdzianów,
i) innych opłat pobieranych za kształcenie, egzaminy lub certyfikaty;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w zakresie zakupu:
a) podręczników,
b) słowników, lektur, encyklopedii oraz innych książek niezbędnych do nauki,
c) tornistrów, plecaków, zeszytów, przyborów szkolnych i innego wyposażenia szkolnego,
d) materiałów niezbędnych do wykonania prac dyplomowych,
e) strojów sportowych i obuwia sportowego,

f) sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarki, tuszy, tonerów, papieru,
g) artykułów niezbędnych do pobierania nauki lub zajęć dodatkowych np. instrumenty muzyczne, sprzęt fotograficzny;
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki przez uczniów szkół ponadpodstawowych poza miejscem zamieszkania, w szczególności:
a) kosztów zakwaterowania poza miejscem zamieszkania,
b) kosztów dojazdu do szkoły lub ośrodka,
c) kosztów posiłków w stołówkach szkolnych lub prowadzonych przez inny podmiot,
d) czesnego za naukę w szkole niepublicznej,
e) innych opłat wymaganych obowiązkowo przez szkołę lub ośrodek.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Centrum Usług Społecznych w Goleszowie w terminach określonych w ustawie o systemie oświaty.

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolenego
Zasiłek szkolny, o którym mowa w art.90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przyznaje się na wniosek złożony w Centrum Usług Społecznych w Goleszowie w terminach określonych w ustawie o systemie oświaty.
2. Do wniosku o zasiłek należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.
Zasiłek wypłaca się w formie gotówkowej w kasie Centrum Usług Społecznych w Goleszowie lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę, w terminie określonym w decyzji. Natomiast forma rzeczowa będzie realizowana poprzez zakup i przekazanie (rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom), za pokwitowaniem, przedmiotów pomocy rzeczowej.
Wysokość zasiłku jest zależna od indywidualnej oceny skutków zdarzenia losowego.

Szczegóły dotyczące stypendium szczegółowo określa Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Goleszów, który zamieszczono w załączniku pdf poniżej.