Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze - obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze - to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Zakres, okres i miejsce świadczenia usług ustala pracownik socjalny w porozumieniu z osobą zainteresowaną.

Komu przysługują usługi opiekuńcze?

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują:
• osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
• mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

ODPŁATNOŚĆ

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb pobierania tych opłat, określa Rada Gminy Goleszów, w drodze uchwały.

 Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od:
• wysokości stawki godzinowej usługi,
ilości godzin świadczonych usług,
• dochodu osoby lub rodziny korzystającej z usług.

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych udzielane jest na wniosek:
• samej osoby zainteresowanej,
• jej przedstawiciela ustawowego (np. w przypadku dziecka - jego rodziców albo opiekunów prawnych),
• innej osoby.

Szczegółowe informacje na temat ubiegania się o przyznanie świadczeń w postaci usług otrzymają Państwo:

- w siedzibie CUS pokój nr 3 i 4 (pracownicy socjalni)

- pod nr telefonu 33 479 0517 wew. 13 lub 12