Program „Opieka wytchnieniowa” na rok 2023 (nabór wniosków)

16-11-2022

Centrum Usług Społecznych w Goleszowie informuje o realizacji Program „Opieka wytchnieniowa” na rok 2023

logo z orłem ministerstwa rodziny i polityki społecznej

Informacja o Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

flaga i godło Polski

Celem programu jest :

wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,


• w odniesieniu do członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych -  czasowe  odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniem czasu na odpoczynek i regenerację.


Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 będzie realizowany poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.


Program skierowany jest: do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.


Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną
i sprawującego całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.

Uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej
• osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Zakwalifikowanie do Programu, a także zakres godzinowy przypadający na 1 Uczestnika  uzależniony będzie od kolejności zgłoszeń oraz od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności, zgodnie z założeniami Programu
i przyznanymi środkami finansowymi.

Usługi te mogą być świadczone w godzinach 6.00 do 22.00. Uczestnik nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.

Wysokość środków otrzymanych przez Gminę Goleszów z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieki wytchnieniowej” – edycja 2023 wynosi 20.808,00

(wartość całkowita zadania 21.308,00 zł)

Więcej informacji można uzyskać osobiście w siedzibie CUS przy ul. Cieszyńskiej 29 lub telefonicznie pod nr telefonu 33 479 0517 wewn. 28

Link

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

WRÓĆ