ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE – NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

04-10-2023

Z dniem 01.01.2024 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu wspierającym, która wprowadza nowy rodzaj świadczenia, tj. świadczenie wspierające, które będzie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami. Uprawnionymi do tego świadczenia będą osoby z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia, które uzyskają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia – na poziomie od 70 pkt do 100 pkt. Poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany w formie decyzji przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Przyznawanie i wypłacanie świadczenia wspierającego będzie następować na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku gdy osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności otrzyma świadczenie wspierające to świadczenie pielęgnacyjne dla osoby opiekującej się nie przysługuje.

Ponadto z dniem 01.01.2024 r. zmieniają się zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Od 01.01.2024 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,

3) opiekunowi faktycznemu dziecka,

4) rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

- jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji."

W przypadku gdy opiekun otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie sprawował opiekę nad więcej niż jedną osobą w wieku do ukończenia 18 roku życia legitymującą się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności, to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest podwyższana o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka – warunkiem jest złożenie wniosku przez opiekuna o podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego w Centrum Usług Społecznych w Goleszowie.

Główną zmianą jest wprowadzenie możliwości podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez ograniczeń, pobieranie emerytury, wybranych rent (zgodnie z wykazem) oraz prowadzenie gospodarstwa rolnego przez osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne przy jednoczesnym sprawowaniu opieki nad osobą do ukończenia 18 roku życia (art. 17 us. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Jeżeli osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, która sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18 roku życia i która chce po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (czyli z możliwością podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez ograniczeń) musi po 31.12.2023 r. zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie starych przepisów i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów (art.17 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Osoby, które nabyły bądź nabędą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących przed 01.01.2024 r. będą mogły w dalszym ciągu pobierać to świadczenie zgodnie z dotychczasowymi przepisami (fakt ten został uregulowany w art.63 ustawy o świadczeniu wspierającym). Jednakże należy pamiętać o spełnieniu warunków wymienionych w art.63 ustawy o świadczeniu wspierającym.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego są przyjmowane w Centrum Usług Społecznych w Goleszowie, ul. Cieszyńska 29 w godzinach pracy Centrum.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 479-05-17 wew. 15 i 17.

WRÓĆ