„Opieka wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

ministerstwo
flaga i godło Polski

Informacja o Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Celem programu jest :

wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,


• w odniesieniu do członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych -  czasowe  odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniem czasu na odpoczynek i regenerację.


Program „Opieka wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 będzie realizowany poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.


Program skierowany jest: do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.


Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną
i sprawującego całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.

Uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć osoby, które:

  • posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub
  •  posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub
  • zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Zakwalifikowanie do Programu, a także zakres godzinowy przypadający na 1 Uczestnika  uzależniony będzie od kolejności zgłoszeń oraz od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności, zgodnie z założeniami Programu
i przyznanymi środkami finansowymi.

Usługi te mogą być świadczone w godzinach 6.00 do 22.00. Uczestnik nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.

Wysokość środków otrzymanych przez Gminę Goleszów z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieki wytchnieniowej” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 - wynosi 24.150,00

Więcej informacji można uzyskać osobiście w siedzibie CUS przy ul. Cieszyńskiej 29 lub telefonicznie pod nr telefonu 33 479 0517 wewn. 28

Link do strony Programu

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024