30 kwietnia 2024 roku mija termin składania wniosków o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego

28-03-2024

Z dniem 30 kwietnia 2024 roku mija termin składania wniosków o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego
Dodatek osłonowy przysługuje:
1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2.100 zł,
2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 1.500 zł na osobę.
Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.
W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznawany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę", minimalna wysokość dodatku wynosi 20 zł.
Wnioski o dodatek osłonowy można składać osobiście w Centrum Usług Społecznych w Goleszowie lub elektronicznie poprzez skrytkę e-puap /2absj961qi/SkrytkaESP
Wniosek elektroniczny opatrzony musi być podpisem zaufanym.
Do wniosku należy dołączyć deklarację CEEB.
Wypłata dodatku osłonowego nastąpi do dnia 30 czerwca 2024 roku.
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 roku pozostawia się bez rozpoznania.

WRÓĆ