Pomoc żywnościowa – „FEAD”

2023 rok

Osoby będące mieszkańcami Goleszowa oraz obywatele Ukrainy, którzy posiadają status UKR, proszone są o kontakt z Centrum Usług Społecznych w Goleszowie przy ul. Cieszyńskiej 29 lub pod nr tel.: 33 479 0517 (wewn. 12 lub 13) w celu wydania skierowania uprawniającego do wydania żywności w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 Plus.

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie

Osoby niekorzystające z pomocy Centrum, są zobowiązane do przedłożenia zaświadczenia o sytuacji dochodowej z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 5 CZERWCA przy ul. Cieszyńskiej 29, siedziba CUS (od strony parkingu) w godzinach 11.00 - 14.30.

2024 rok

Informujemy, że od 12 lutego 2024 roku obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach tego programu. Nowe kryteria stanowią 265 % kryterium ustawowego uprawniającego do świadczenia w pomocy społecznej. Dla osoby samotnie gospodarującej wynoszą 2 056,40 zł.