PRZEMOC DOMOWA

Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,

b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,

c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,

d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,

e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Formy i rodzaje przemocy:

przemoc fizyczna – jest działaniem powodującym uszkodzenia ciała, lub niosącym takie ryzyko np. popychanie, szarpanie, szturchanie, ciągnięcie, klapsy, duszenie, krępowanie ruchów itp.

przemoc psychiczna – jest naruszeniem godności osobistej poprzez obrażanie, krytykowanie, wyzywanie, straszenie, szantażowanie, obwinianie, krzywdzenie zwierząt, ujawnianie tajemnic, wyśmiewanie, lekceważenie itp.

przemoc seksualna – jest naruszeniem intymności przez zmuszanie osoby do aktywności seksualnej lub do niechcianych praktyk i pieszczot o charakterze seksualnym, np. gdy osoba nie jest świadoma lub obawia się odmówić.

przemoc ekonomiczna – jest naruszeniem własności poprzez jej niszczenie; pozbawianiem środków do życia, lub stwarzaniem warunków, w których nie są zaspokojone niezbędne dla życia potrzeby, np. zabieranie pieniędzy, zaciąganie pożyczek i zmuszanie do spłacania długów, sprzedawanie osobistych bądź wspólnych rzeczy bez uzgodnienia.

przemoc za pomocą środków komunikacji elektronicznej –  poprzez wyzywanie, straszenie, poniżanie osoby w Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie jej zdjęcia lub rejestrowanie filmów bez jej zgody, publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które ją obrażają lub ośmieszają.

zaniedbanie – jest naruszeniem obowiązku do opieki ze strony osób bliskich, np. pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, uniemożliwienie dostępu do zaspokajania podstawowych potrzeb.

Przemoc domowa jest przestępstwem !

art. 207 kodeksu karnego – znęcanie się psychiczne lub fizyczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny;

art. 191 kodeksu karnego – stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej, w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia określonego stanu;

art. 197 kodeksu karnego – doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem oraz doprowadzenie w ten sam sposób innej osoby do poddania się innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności.

art. kodeksu karnego – pozbawienie człowieka wolności;

art. 210 kodeksu karnego – porzucenie wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na stan psychiczny lub fizyczny;

art. 211 kodeksu karnego – uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze względu na stan psychiczny lub fizyczny, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru;

art. 200 kodeksu karnego – obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszczenie się wbrew takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadzenie jej do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania;

art. 208 kodeksu karnego – rozpijanie małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju

Pomoc dla siebie i bliskich możesz uzyskać w niżej wymienionych placówkach:

1. Centrum Usług Społecznych w Goleszowie
43-440 Goleszów, ul. Cieszyńska 29
tel. 33 479 05 54, 33 479 05 17
(czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek 7.00 – 15.00, środa 7.00 – 17.00, piątek 7.00 – 13.00)

Możliwość skorzystania z porad psychologa i prawnika, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikami Ośrodka.

Ponadto przy GOPS funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Goleszowie, którego przedmiotem działalności jest przeciwdziałanie przemocy domowej oraz ochrona ofiar tej przemocy.

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goleszowie
43-440 Goleszów, ul. Cieszyńska 29
tel. 33 479 05 54, 33 479 05 17
(czynne: wtorek 14.00 – 16.00)

3. Komisariat Policji w Ustroniu
43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 21
tel. 33 856 38 10

4. Rewir Dzielnicowych w Goleszowie

43-440 Goleszów, ul. Cieszyńska 25
tel. 33 479 33 42
(czynne: poniedziałek, piątek 16.00 – 18.00, środa 12.00 – 14.00)

5. Prokuratura Rejonowa w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Garncarska 8
tel. 33 851 46 16

6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Goleszowie
43-440 Goleszów, ul. 1 Maja 10
tel. 33 858 58 16

7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puńcowie
43-400 Cieszyn, Puńców, ul. Sportowa 4
tel. 33 858 64 38

8. Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Mała Łąka 17 a
tel. 33 851 29 29

9. Telefon Zaufania ds. przemocy w rodzinie
33 851 29 29 (czynne: codziennie 19.00 – 7.00)

10. Poradnia Leczenia Uzależnień w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 20
tel. 33 858 13 86

11. Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Skoczowie
43-430 Skoczów, ul. Katowicka 21
tel. 33 858 40 37, 33 858 47 31

12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Cieszynie
43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6
tel. 33 852 24 33

13. Policyjny Telefon Zaufania
800 12 02 26 (czynne: codziennie 9.30 – 15.30, 15.30 – 9.30 włączony jest automat; linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych oraz z telefonów komórkowych)

14. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
801 12 00 02

Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info

(czynne: poniedziałek – sobota 08.00 – 22.00, niedziele i święta 8.00 – 16.00; płatny pierwszy impuls przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, linia płatna przy połączeniu z telefonów komórkowych)

15. Numer Alarmowy

112, 997