PLACÓWKI WSPARCIA

W Dzięgielowie funkcjonuje Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 7 prowadzone na zlecenie gminy przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Cieszynie. Placówka oferuje:

- pomoc w pokonywaniu trudności w nauce i uzyskiwaniu promocji do wyższej klasy;

- wspieranie rozwoju dziecka, rozwijanie zainteresowań i potencjału dziecka, organizację czasu wolnego;

- wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego, kształtowanie właściwego stosunku i motywacji do nauki i pracy, podnoszenie kultury osobistej wychowanków, eliminowanie zaburzeń zachowania, agresji, przemocy, wulgarności;

- promowanie zdrowego życia, w tym działania profilaktyczne;

- współpracę z rodziną wychowanka, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, podtrzymywanie emocjonalnych więzi dziecka z rodziną;

- organizowanie pomocy materialnej dla wychowanków ognisk, w tym dożywiania.

Dzieci z oferty Ogniska korzystają dobrowolnie, mogą być kierowane do placówki również przez pedagoga szkolnego. Objęte wsparciem są, m.in.: dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonych bezrobociem, uzależnieniami, przemocą, o niskim statusie materialnym.

Ognisko Wychowawcze TPD nr 7 działa od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych (14..00 - 18.00 i czasami w soboty). W placówce organizowane są działania, takie jak:

- pomoc w nauce (douczanie),

- zajęcia sportowo – rekreacyjne,

- zajęcia kulturotwórcze,

- zajęcia plastyczne,

- współpraca ze środowiskiem rodzinnym dziecka – konsultacje pedagogiczne dla rodziców,

- współpraca ze szkołą – konsultacje z pedagogiem szkolnym według potrzeb,

- imprezy okolicznościowe.

Placówka dysponuje 20 miejscami.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci OP w Cieszynie