BON ŻŁOBKOWY GMINY GOLESZÓW

W sierpniu ruszł nabór do Goleszowskiego Bonu Żłobkowego, czyli świadczenia mającego na celu wspomóc rodziców w zapewnieniu opieki nad dziećmi do lat 3.

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY GOLESZOWSKIEGO BONU ŻŁOBKOWEGO:

  • świadczenie przysługuje rodzicom dzieci w wieku do lat 3, mieszkającym na terenie gminy Goleszów, którzy są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową i w ramach zapewnienia opieki nad swoim dzieckiem zawarli umowę z publicznym lub niepublicznym żłobkiem, klubem dziecięcym, punktem opieki dziennej lub nianią. Świadczenie przysługuje również rodzicom, którzy między innymi z powodu ciężkiej choroby lub niepełnosprawności, kontynuowania nauki w systemie dziennym, odbywania stażu lub szkolenia zawodowego nie są zatrudnieni i nie wykonują pracy zarobkowej;
  • maksymalna wartość bonu żłobkowego wynosić będzie 400 zł miesięcznie;
  • Goleszowski Bon Żłobkowy będzie przyznawany na wniosek rodzica na okres od 1 września do 31 sierpnia następnego roku;
  • przed złożeniem wniosku należy zawrzeć umowę o świadczenie opieki nad dzieckiem do lat 3;

Wnioski o przyznanie Goleszowskiego Bonu Żłobkowego na nowy rok szkolny 2022/2023 można składać osobiście w Centrum Usług Społecznych w Goleszowie, ul. Cieszyńska 29, za pośrednictwem poczty, bądź przesłać na adres skrytki e-puap:2absj961qi

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Usług Społecznych w Goleszowie, ul. Cieszyńska 29, telefonicznie pod numerem telefonu: 33 4790517 wew. 10, oraz mailowo: cus@cusgoleszow.pl.

Wniosek, Zarządzenie Wójta Gminy Goleszów w sprawie trybu składania i realizacji wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego na rzecz rodziny „Goleszowski Bon Żłobkowy” wraz z regulamin przyznawania świadczenia na rzecz rodziny „Goleszowski Bon Żłobkowy” stanowią załączniki do niniejszego artykułu oraz można je otrzymać w wersji papierowej w Centrum Usług Społecznych w Goleszowie (ul. Cieszyńska 29).