BON ŻŁOBKOWY GMINY GOLESZÓW

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY GOLESZOWSKIEGO BONU ŻŁOBKOWEGO:
- świadczenie przysługuje rodzicom dzieci w wieku do lat 3, mieszkającym na terenie gminy Goleszów, którzy są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową i w ramach zapewnienia opieki nad swoim dzieckiem zawarli umowę z publicznym lub niepublicznym żłobkiem, klubem dziecięcym, punktem opieki dziennej lub nianią (na podstawie umowy uaktywniającej). Świadczenie przysługuje również rodzicom, którzy między innymi z powodu ciężkiej choroby lub niepełnosprawności, kontynuowania nauki w systemie dziennym, odbywania stażu lub szkolenia zawodowego nie są zatrudnieni i nie wykonują pracy zarobkowej.

-maksymalna wartość bonu żłobkowego wynosić będzie 400 zł miesięcznie

-Goleszowski Bon Żłobkowy będzie przyznawany na wniosek rodzica na okres od 1 września do 31 sierpnia następnego roku

-przed złożeniem wniosku należy zawrzeć umowę o świadczenie opieki nad dzieckiem do lat 3.

Wnioski o przyznanie Goleszowskiego Bonu Żłobkowego na nowy rok szkolny można składać osobiście w Centrum Usług Społecznych w Goleszowie, ul. Cieszyńska 29, w wersji papierowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Usług Społecznych w Goleszowie, ul. Cieszyńska 29, telefonicznie pod numerem telefonu: 33 4790517 wew. 15 lub 17 oraz mailowo: cus@cusgoleszow.pl.
Wniosek, Zarządzenie Wójta Gminy Goleszów w sprawie trybu składania i realizacji wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego na rzecz rodziny „Goleszowski Bon Żłobkowy” wraz z regulaminem przyznawania świadczenia na rzecz rodziny „Goleszowski Bon Żłobkowy” stanowią załączniki do niniejszego artykułu oraz można je otrzymać w wersji papierowej w Centrum Usług Społecznych w Goleszowie (ul. Cieszyńska 29).