Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

30-12-2022
logo centrum usług społecznych trzy sześciokąty nakładające się na siebie

Podstawowe informacje o zwrocie VAT od ceny gazu

Zwrot VAT od ceny gazu dotyczy 2023 roku (od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.). Wymaga złożenia do gminy wniosku (wzór urzędowy strona BIP Ministerstwa – jeszcze się nie ukazał ).

Do wniosku o refundację podatku VAT w cenie gazu załącza się:

  1. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne oraz
  2. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Warunek 1 - wpis do CEEB

Wykorzystywanie gazu do ogrzewania domu/mieszkania musi potwierdzać wpis w CEEB urządzenia grzewczego (jako główne).

Warunek 2 - 1500 zł albo 2100 dochodu na osobę

Zwrot otrzymają gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe:

  1. 2100 zł dla gospodarstwa jednoosobowego
  2. 1500 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustala się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Warunek 3 – przedstaw opłaconą fakturę VAT

Zwrot VAT od gazu przysługuje na podstawie opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Warunek 4 – zastosuj urzędowy wniosek

Minister właściwy do spraw energii udostępni w Biuletynie Informacji publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór wniosku o refundację podatku VAT zawartego w cenie gazu.

Warunek 5 – nie zapomnij o załącznikach do wniosku

Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć:

  1. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych przez to przedsiębiorstwo energetyczne oraz
  2. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Warunek 6 – złóż wniosek we właściwym urzędzie

Właściwy organ, to wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Wniosek o refundację podatku VAT składasz w gminie właściwej ze względu na swoje miejsce zamieszkania.


Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, gdzie źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną można składać:
1.  w formie elektronicznej na adres ePUAP:
2absj961qi *
2.  w formie papierowej:
•   w siedzibie
CUS przy ul. Cieszyńskiej 29 (biuro nr 9), w godzinach funkcjonowania CUS.

WRÓĆ