KORPUS WSPARCIA SENIORA

Program Osłonowy „Teleopieka w Gminie Goleszów” na rok 2022

W ramach programu Korpus Wsparcia Seniora przewidziane są działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. opieki na odległość. Seniorom zostaną dostarczone specjalne opaski, za pośrednictwem których realizowany będzie monitoring osoby starszej oraz w miarę potrzeby kontakt z telecentrum i adekwatne udzielenie wymaganej pomocy.

Opaski bezpieczeństwa będą wyposażone w co najmniej trzy z następujących funkcji:

przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

detektor upadku,

czujnik zdjęcia opaski,

lokalizator GPS,

funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),

sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

Skorzystaj z programu:

Osoby w wieku 65+ (bądź osoby inne znające takie osoby) zainteresowane bezpłatnym skorzystaniem z opasek bezpieczeństwa wraz z systemem zdalnej teleopieki proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi Centrum Usług Społecznych w Goleszowie

nr telefonu 33 4790554 wew. 12 i 13.

Ważne
Samo zgłoszenie NIE JEST równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem. O przyjęciu do programu NIE decyduje kolejność zgłoszeń.