STYPENDIUM SZKOLNE

30-08-2023

Wiosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

1. uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
2. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.
• stypendium skierowane jest dla uczniów/słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Goleszów.

Stypendium szkolne przysługuje:
1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne nie przysługuje dzieciom objętym rocznym przygotowaniem przedszkolnym tzw. „zerówka”.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,

wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach

realizowanych poza szkołą lub ośrodkiem, w zakresie:

a) nauki języków obcych,

b) kursów językowych,

c) wyjazdów do teatru, muzeum itp. organizowanych przez szkołę,

d) wycieczek szkolnych,

e) zajęć logopedycznych,

f) zajęć informatyczno-komputerowych,

g) zajęć plastycznych, muzycznych,

h) kursów przygotowawczych do egzaminów lub sprawdzianów,

i) innych opłat pobieranych za kształcenie, egzaminy lub certyfikaty;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w zakresie zakupu:

a) podręczników,

b) słowników, lektur, encyklopedii oraz innych książek niezbędnych do nauki,

c) tornistrów, plecaków, zeszytów, przyborów szkolnych i innego wyposażenia szkolnego,

d) materiałów niezbędnych do wykonania prac dyplomowych,

e) strojów sportowych i obuwia sportowego,

f) sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarki, tuszy, tonerów, papieru,

g) artykułów niezbędnych do pobierania nauki lub zajęć dodatkowych np. instrumenty muzyczne, sprzęt

fotograficzny;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki przez uczniów szkół

ponadpodstawowych poza miejscem zamieszkania, w szczególności:

a) kosztów zakwaterowania poza miejscem zamieszkania,

b) kosztów dojazdu do szkoły lub ośrodka,

c) kosztów posiłków w stołówkach szkolnych lub prowadzonych przez inny podmiot,

d) czesnego za naukę w szkole niepublicznej,

e) innych opłat wymaganych obowiązkowo przez szkołę lub ośrodek.

Stypendium udzielane jest:

- w formie rzeczowej poprzez zakup i przekazanie (rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom), za pokwitowaniem, przedmiotów pomocy rzeczowej lub polegać będzie na całkowitej lub częściowej refundacji poniesionych wydatków na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę imiennych faktur wraz z dowodami wpłaty, rachunków i innych dokumentów poświadczających poniesienie wydatku

- poprzez całkowitą lub częściową refundację poniesionych wydatków na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę imiennych faktur wraz z dowodami wpłaty, rachunków i innych dokumentów poświadczających poniesienie wydatku, związanego z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania ucznia lub polegać będzie na przedstawieniu umowy czy zaświadczenia bądź oświadczenia o przekazaniu bezpośredniego przelewu przez Centrum Usług Społecznych w Goleszowie na konto podmiotu wskazanego przez rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia (np. zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek podmiotu organizującego lub prowadzącego te zajęcia)

Data wystawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne powinna zawierać się w okresie:
1. zakup podręczników oraz pozostałych artykułów szkolnych – od lipca 2023r.
2. internet oraz bilety autobusowe - od września 2023 r.
Istnieje możliwość zakupu podręczników używanych. W sytuacji kupna podręczników używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna – sprzedaży.

Zasiłek szkolny:
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzeniem losowym jest np. śmierć rodzica, pożar, powódź lub klęska żywiołowa. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Pouczenie:
1. Otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego,
2. stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego,
3. należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

WRÓĆ