„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (nabór wniosków)

16-11-2022
logo z orłem ministerstwa rodziny i polityki społecznej

Informacja o Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

flaga i godło Polski

Celem programu jest :

 • zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego
  i aktywnego życia poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,

 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Program skierowany jest do:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego,

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce,

 • załatwieniu spraw urzędowych,

 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługi asystenta mogą świadczyć :

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub

 • wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z wyżej wymienionych warunków.

Usług asystenta nie mogą wykonywać:

 • członkowie rodziny tzn. wstępni, zstępni, małżonek, rodzeństwo, teściowie, macocha, ojczym oraz inne osoby pozostające we wspólnym pożyciu a także pozostające w stosunku przysposobienia z uczestnikiem,

 • opiekunowie prawni,

 • osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem.

Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika. Rodzaj przyznanych usług oraz ich zakres godzinowy uzależniony będzie od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługi asystencji osobistej.

Wysokość środków otrzymanych przez Gminę Goleszów z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 wynosi 61.577,00 (Wartość całkowita zadania 62.577,00 zł)

Więcej informacji można uzyskać osobiście w siedzibie CUS przy ul. Cieszyńskiej 29 lub telefonicznie pod nr telefonu 33 479 0517 wewn. 28

Link:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

WRÓĆ